Statut » szachy.suwalki.pl - Hańcza Suwałki

News

Kamil Jasiulewicz - III Miejsce do lat 7
Dawid Jasiulewicz - IV miejsce do lat 9
w rozegranych w dniach 08-14.01.2018 r. w Szklarkiej Porębie - Szkolnych Induwidualnych Mistrzostwach Polski.

Archiwum

STATUT STOWARZYSZENIA

KLUB SZACHOWY „HAŃCZA” w SUWAŁKACH

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. Nr 715, z późn. zm.), z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity – Dz.U. z 2014 r. Nr 1118, z późn. zm.), własnego statutu oraz uchwał i wytycznych władz nadrzędnych.

§ 2

Stowarzyszenie jest klubem sportowym realizującym cele i zadania w zakresie kultury fizycznej,  uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym.

 § 3

 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.
 4. Wzór pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 5

 1. Obszarem działania jest Rzeczypospolita Polska.
 2. Stowarzyszenie może działać także za granicą.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

§ 6

 Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 7

 Stowarzyszenie jest członkiem Zrzeszenia Sportowego Ludowe Zespoły Sportowe oraz Polskiego Związku Szachowego.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji.

 Rozdział II

Cele i środki działania

 § 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)     Organizowanie działalności w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jego rozwoju.

2)     Upowszechnianie i popularyzacja walorów sportu, kultury fizycznej i turystki.

3)     Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu szachowego.

4)     Współudział w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w życiu kulturalnym i społecznym. 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia i samego stowarzyszenia kultury fizycznej, która stanowi jego wyłączną działalność statutową.

§ 9

 Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju sportu szachowego, a w szczególności:

1)     organizowanie i koordynowanie zajęć,  zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych a także uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w kraju i poza jego granicami,

2)     organizowanie i koordynowanie sekcji i szkoleń sportowych,

3)     prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w formie organizacji kursów, seminariów i obozów dla zawodników i członków Stowarzyszenia,

4)     szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich,

5)     tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

6)     wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych i otaczanie opieką zawodników,

7)     propagowanie rozwoju sportu szachowego, kultury fizycznej i turystki, aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, wojewódzkich i krajowych w tym zakresie,

8)     współdziałanie w zakresie rozwoju różnych form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,

9)     troskę o wysoki poziom moralny zawodników i członków Stowarzyszenia,

10)  podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

§ 10

 Stowarzyszenie realizuje swoje działania we współpracy z zainteresowanymi instytucji i organizacji.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 11

 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 

 § 12

   

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych,

2)     członków wspierających,

3)     członków honorowych.

§ 13

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkami honorowymi mogą zostać osoby prawne lub organizacje pozarządowe, które wniosły szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 15

 1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności do:

          1)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

          2)     zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

          3)     zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

          4)     korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

          5)     brania czynnego udziału w imprezach sportowych oraz używania godła i barw Stowarzyszenia,

          6)     korzystania z urządzeń i sprzętu stanowiącego własność Stowarzyszenia,

          7)     korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

    2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

         1)     przyczyniania się do wzrostu i roli znaczenia Stowarzyszenia,

         2)     dbania o jego dobre imię,

         3)     popierania i czynnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

         4)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

        5)     regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

        6)     brania czynnego udziału w zebraniach Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, posiada prawa określone w  §  15 ust. 1.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w 15 § ust. 2.

§ 17

 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa określone w §  15 ust. 1.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki określone w § 15  ust. 2, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być małoletni na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

           1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim 

                   uregulowaniu   wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

           2)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

           3)     skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

      2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu o wykluczeniu członka:

            1)     z powodu działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,

            2)     z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres      

                      przekraczający sześć miesięcy.

       3. W przypadku określonym w ust. 2 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
       4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od
           daty doręczenia stosownej uchwały.
       5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 20

 Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4  lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków przy nieograniczonej liczbie kandydatów. W przypadku nieobecności, wymagana jest pisemna zgoda kandydującego członka. Na wniosek choćby jednego z obecnych członków zarządza się głosowanie tajne.  
 3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko w trybie określonym w ust. 1 i 2.
 4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 5. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

§ 22

 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania.
 2. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

  Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później jak na dwa tygodnie przed datą zebrania. Walne Zebranie Członków odbywa się w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 
 3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia trzydziestego czerwca.

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,

2)     z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie nadrzędnych władz Stowarzyszenia, osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25

 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybrany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością spośród obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a)     Zarząd,

b)     Komisja Rewizyjna,

c)     1/3 członków Stowarzyszenia.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1)     uchwalanie planów działania klubu,

2)     uchwalenie statutu i jego zmian,

3)     uchwalanie wysokości składek członkowskich,

4)     wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

5)     wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 100.000 zł.  (sto tysięcy złotych),

6)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności stowarzyszenia,

7)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

8)     nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

9)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego po rozwiązaniu majątku,

10)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych do porządku obrad przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub poszczególnych członków.

 

Zarząd

§ 28

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym z:

          1) prezesa,

          2) wiceprezesa,

          3) skarbnika,

          4) członków Zarządu

   3. W skład Zarządu mogą wchodzić przedstawiciele członka wspierającego w ilości określonej przez Walne Zebranie Członków.
   4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 29

            Do kompetencji Zarządu należy:

1)     realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków oraz władz nadrzędnych,

2)     ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)     podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5)     podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwotę
100.000 zł (stu tysięcy złotych),

6)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7)     podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i wykluczanie członków,

8)     tworzenie sekcji i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz ich kierowników,

9)     koordynowanie działalności sekcji i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

12) wykonywanie innych nie przydzielonych przepisami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.,

Komisja Rewizyjna

§ 30

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

2)     okresowa kontrola finansowo – gospodarczej działalności Stowarzyszenia, występowanie do Zarządu  z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)     prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)     zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,

5)     składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 32

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w szczególności  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 33

W przypadkach określonych w § 31 lit. d) i e) Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Sekcje Stowarzyszenia

§ 34

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych działań Stowarzyszenia.

§ 35

Sekcje tworzą członkowie Stowarzyszenia według kryteriów miejsca ich zamieszkania, nauki, pracy, wieku lub innych.

§ 36

Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd Stowarzyszenia.

 Rozdział VI

Nagrody i kary

 § 37

Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia przyznawane są nagrody i wyróżnienia.

§ 38

W razie naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia lub ich władz nadrzędnych, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania kar, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Polskiego Związku Szachowego.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

 § 39

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)     składki członkowskie,

2)     darowizny, zapisy i spadki,

3)     dotacje państwowe

4)     ofiarność publiczna

5)     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym dochody z organizowanych imprez, 

6)     dochody z własnej działalności,

7)     dochody z majątku Stowarzyszenia,

9)     dochody z reklamowania firm i instytucji podczas imprez sportowych.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 41

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.  Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagają uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 42

 Niedopuszczalne jest:

1)  udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywanie majątku osób, o których mowa w ust. 1 na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

ROZDZIAŁ VII A

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 43

      Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, która jest zgodna z celami Stowarzyszenia oraz jest sposobem realizacji celów, w szczególności w zakresie:

1) organizowania działalności w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie odpowiednich

warunków materialno - technicznych dla jego rozwoju;

2) upowszechnianie walorów i popularyzację walorów sportu, kultury fizycznej i turystyki;

3) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzację w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu szachowego;

4) współudział w działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych w życiu kulturalnym i społecznym.

§ 44

      Działalność Stowarzyszenia będzie prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jej przedmiotem działalności może być:

1)     75.12.Z  kierowanie w zakresie działalności społecznej;

2)     91.12.Z  działalność organizacji profesjonalnych;

3)     91.33.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana;

4)     92.32.Z  działalność obiektów kulturalnych;

5)     92.6       działalność związana ze sportem;

6)     92.62.Z  działalność związana ze sportem, pozostała.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z poźn. zmianami).

 

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 27 marca 2015 r.

 

 

 

 § 11

 C